Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

O inspektoracie

Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi IOŚ są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego siedziba WIOŚ znajduje się w Olsztynie. Na czele WIOŚ stoi Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dalej zwany Wojewódzkim Inspektorem. Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Czynności kontrolno-pomiarowe wykonywane są przez trzy jednostki, których siedziby znajdują się w : Olsztynie, Elblągu i Giżycku. Dla poszczególnych jednostek określony jest zasięg wyznaczony (najczęściej) sąsiedzkimi powiatami, tj.:

WIOŚ w Olsztynie: powiat miasta Olsztyn, olsztyński, nidzicki, działdowski, szczycieński, mrągowski, kętrzyński, ostródzki

Delegatura w Elblągu: powiat miasta Elbląg, elbląski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, iławski, nowomiejski

Delegatura w Giżycku: giżycki, węgorzewski, olecki, gołdapski, piski, ełcki

Podstawą działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie jest ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 686).Do głównych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badanie stanu środowiska. Zadania IOŚ wykonują Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, będącego kierownikiem inspekcji, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.