Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Petycja z 14.02.2019

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPetycja

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOdpowiedź

Petycja z dnia 17.12.2018.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie rozpatrzy petycję Mieszkańców wsi  Sikory Juskie, dotyczącą  wstrzymania użytkowania instalacji grzewczej w Fermie Sikory Sp. z o.o. w Sikorach Juskich. Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 870) petycja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Przedmiotowa petycja wpłynęła do WIOŚ w Olsztynie w dniu 17 grudnia 2018r.

 Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, iż do tut. Inspektoratu w dniu l7 i 18 grudnia 2018 r., wpłynęły dwie petycje mieszkańców miejscowości Sikory Juskie, gmina Stare Juchy pow. Ełk oraz miejscowości Malinówka, gmina Ełk pow. Ełk. Petycje w obu przypadkach dotyczą tej samej sprawy tj. spowodowania zamknięcia instalacji grzewczej zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 58, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy. Zgodnie z art. 11 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie jako podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji dotyczącej tej samej sprawy zarządził ich łączne rozpatrywanie.

             Wskazać należy, że Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji do chowu drobiu powyżej 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 58, obręb Sikory Juskie w m. Sikory Juskie, należącej do Fermy Sikory Sp. z o.o., eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Postępowanie obejmuje działalność całej instalacji w tym również grzewczej.

            Postępowanie w sprawie wstrzymania użytkowania ww. instalacji prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej kpa) z zachowaniem wszystkich reguł wynikających z procedury administracyjnej.

            Zgodnie z art. 10 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Korzystając z zasady czynnego udziału w postępowaniu Ferma Sikory sp. z o.o. w oparciu o treść art. 75 kpa złożyła wnioski dowodowe, które WIOŚ zobligowany jest zgodnie z art. 7 kpa, art. 77 kpa i art. 80 kpa rozpatrzyć przed wydaniem decyzji w sprawie.

            A zatem wynik prowadzonego przez tut. organ postępowania w przedmiocie wstrzymanie instalacji będzie miał wpływ na załatwienie petycji.

Wobec powyższego - stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach - termin rozpatrzenia petycji ulega przedłużeniu o 3 miesiące tj. do dnia 16 czerwca 2019 r.

W dniu 06 czerwca 2019r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stosownie do art. 11 ust. 4, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach poinformował o sposobie rozpatrzenia petycji wielokrotnej - za pośrednictwem strony internetowej.

Odwzorowanie cyfrowe udzielonej odpowiedzi (skan) dostępny jest poniżej:

Zapoczątkowuje pobieranie pliku ODPOWIEDŹ

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPETYCJA

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPETYCJA

Petycje

Biorąc pod uwagę treść art. 14 ustawy z dnia 5 września 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że w roku 2015 nie odnotowano pism mających cechy petycji.

Jednocześnie Inspektorat przypomina, że zgodnie z art. 2 ustawy podmiotem wnoszącym petycje może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Petycję wnosi się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.