Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Cennik usług laboratoryjnych

Cennik usług laboratoryjnych

Cennik aktualny na 2017 r.

Cennik usług laboratoryjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie reguluje:

„ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 17/2016 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 29 grudnia 2016 r.w sprawie sposobu ustalania kosztów za wykonanie przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie badań z zakresu ochrony środowiska”

Istotna treść zarządzenia:

 

§ 1

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie wykonuje usługi z zakresu badań ochrony środowiska m.in.: analiz chemicznych, biologicznych, pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych powietrza, pomiarów akustycznych środowiska oraz pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych.

 

§ 2

Koszt przeprowadzenie czynności związanej z pobierania próbek, wykonywaniem pomiarów i analiz ustala się jako iloczyn stawki jednostkowej w § 3 ust. 1 i wielkości współczynnika dotyczącego tej czynności określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1180).

 

§ 3

1.   Stawka jednostkowa wynosi 40,00 zł.

2.   Stawka jednostkowa, o której mowa w ust. 1 nie zawiera kosztów wynagrodzeń.

3.   Stawka jednostkowa  o której mowa w ust. 1 nie zawiera podatku VAT z uwagi na zwolnienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie z podatku w 2017 roku na podstawie art.113 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535).

 

§ 4

W przypadku jednorazowych badań zleconych powyżej kwoty 3000 zł rabat wynosi 5%.

           

   § 5

Zarządzenie obowiązuje w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

  § 6

Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2015 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 7 stycznia 2015 r.

 

1. Pobieranie próbek i transport

 

Lp.

Wykaz czynności

cena [zł]

1

Pobieranie próbki wody powierzchniowej lub ścieków do badań fizykochemicznych

20

2

Pobieranie próbki wody powierzchniowej lub ścieków do badań hydrobiologicznych

40

3

Pobieranie próbki wody powierzchniowej lub ścieków do badań fizykochemicznych w odniesieniu do okresu 24-godzinnego

160

4

Pobieranie próbki wody powierzchniowej lub ścieków do badań hydrobiologicznych w odniesieniu do okresu 24-godzinnego

320

5

Pobieranie próbek wody do badań mikroskopowych

40

6

Pobieranie próbki makrobentosu

100

7

Pobieranie próbki wody podziemnej

80

8

Pobieranie próbki gruntu z warstwy powierzchniowej (pobór gleby)

40

9

Pobieranie próbki gruntu z wybranej warstwy podpowierzchniowej

80

10

Pobieranie próbki odpadów

120

11

Pobieranie próbki roślin

20

12

Pobieranie próbki powietrza atmosferycznego w odniesieniu do okresu 1 -godzinnego dla jednego wskaźnika zanieczyszczeń

40

13

Pobieranie próbki powietrza atmosferycznego w odniesieniu do okresu 24-godzinnego dla jednego wskaźnika zanieczyszczeń

80

14

Pobieranie próbki powietrza atmosferycznego w odniesieniu do okresu 24-godzinncgo dla jednego wskaźnika zanieczyszczeń przez laboratorium mobilne

280

15

Pobieranie próbek zanieczyszczenia gazowego z jednego przekroju pomiarowego

120

16

Pobieranie próbek zanieczyszczenia pyłowego z jednego przekroju pomiarowego

120

17

Transport próbek i aparatury do 20 km

20

18

Transport próbek i aparatury za każde następne 20 km

20

 

 

 

2. Analizy biologiczne i fizykochemiczne

 

 

Lp.

Wykaz czynności

Badany obiekt: woda lub ścieki cena [zł]

Badany obiekt: grunt cena [zł]

1

Oznaczenie makrobentosu

120

2

Oznaczenie fitoplanktonu

60

3

Oznaczenie zooplanktonu

60

4

Oznaczenie mikrobentosu

60

5

Oznaczanie miana Coli

80

6

Oznaczenie biomasy fitoplanktonu

60

7

Oznaczenie biomasy zooplanktonu

60

8

Oznaczenie biomasy makrobentosu

60

9

Oznaczenie chlorofilu ”a” i feopigmentów

40

10

Oznaczanie metności

8

11

Oznaczanie barwy

8

12

Oznaczanie kwasowości-zasadowości

12

13

Oznaczanie twardości ogólnej

12

14

Oznaczenie substancji rozpuszczonych lub suchej pozostałości

40

15

Oznaczanie substancji rozpuszczonych mineralnych lub suchej pozostałości mineralnej

40

16

Oznaczanie zawiesiny łatwo opadającej

8

17

Oznaczenie zawiesiny ogólnej

40

18

Oznaczenie zawiesiny ogólnej mineralnej

40

19

Oznaczenie ekstraktu eterowego

40

20

Oznaczenie indeksu fenolowego

60

21

Oznaczenie węgla organicznego lub całkowitego

40

22

Oznaczenie BZT

40

23

Oznaczenie chemicznego zapotrzebowania tlenu - ChZT metodą nadmanganianową

20

24

Oznaczenie chemicznego zapotrzebowania tlenu - ChZT metodą dwuchromianową

40

25

Oznaczenie azotu amonowego

20

26

Oznaczenie azotu azotanowego

20

27

Oznaczenie azotu azotynowego

20

28

Oznaczenie azotu Kjeldahla

60

29

Oznaczenie azotu ogólnego (jako sumy)

100

30

Oznaczenie chlorków

12

31

Oznaczenie chloru wolnego

20

32

Oznaczenie fosforanów

20

33

Oznaczenie fosforu ogólnego

60

34

Oznaczenie fluorków

40

35

Oznaczenie cyjanków

60

36

Oznaczenie siarczanów metodą wagową

40

37

Oznaczenie kwasu siarkowego

0

38

Oznaczenie pojedynczego anionu lub kationu metodą elektroforezy lub chromatografii jonowej

12

39

Oznaczenie pojedynczego metalu -spektrometrycznie

20

40

Oznaczenie aldehydu mrówkowego

40

41

Oznaczenie pojedynczego węglowodoru metodą chromatograficzną

160

42

Oznaczenie pojedynczego związku z gnipy WWA. PCB lub związków chloroorganicznych z jednego podania próbki do badań

120

43

Oznaczenie substancji ropopochodnych

80

80

44

Oznaczenie pojedynczego związku organicznego innego niż wymienione w lp.40 i 41 - metodą chromatograficzną

160

45

Chromatograficzna analiza identyfikacyjna

320

46

Analiza identyfikacyjna metodą ICP

160

47

Sporządzenie wyciągu wodnego

0

40

48

Przygotowanie próbki - mineralizacja lub ekstrakcja

40

49

Obliczenie wyników oraz sporządzenie sprawozdania z wykonanych analiz

0

0

 

 

3. Pomiary

 

 

Lp.

Wykaz czynności

Badany obiekt: woda lub ścieki cena [zł]

Badany obiekt: hałas cena [zł]

Badany obiekt: pola elektromagnetyczne       cena [zł]

1

Pomiar przezroczystości krążkiem Secchiego

12

2

Pomiar odczynu

12

3

Pomiar przewodnictwa (zasolenia)

12

4

Pomiar tlenu rozpuszczonego

12

5

Pomiar temperatury

8

6

Pomiar parametrów meteorologicznych

40

40

7

Określenie poziomu hałasu. wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A w dB. dla przedziału czasu odniesienia 16 h (dla jednego punktu pomiarowego)

800

8

Określenie poziomu hałasu. wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A w dB. dla przedziału czasu odniesienia 8 h (dla jednego punktu pomiarowego)

400

9

Określenie poziomu hałasu. wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku A w dB. dla przedziału czasu odniesienia 1 h (dla jednego punktu pomiarowego)

200

10

Pomiar ekspozycyjnego poziomu dźwięku powodowanego przez starty. lądowania i przeloty statków powietrznych (pomiar pojedynczy)

20

11

Pomiar natężenia pola magnetycznego (dla jednego pionu pomiarowego)

120

12

Pomiar natężenia pola elektrycznego (dla jednego pionu pomiarowego)

120

13

Pomiar gęstości mocy pola elektromagnetycznego (dla jednego pionu pomiarowego)

120

14

Obliczenie wyników oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów

0

160

160