Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza w województwie warmińsko-mazurskim

Podstawa prawna - art. 8 - 20 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm)

Zakres udostępnionych informacji - udostępniana jest informacja o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na wskazanym obszarze (tak zwane TŁO) na terenie działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie bądź jego delegatur.

Informację o aktualnym stanie jakości powietrza podaje się dla substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, jako stężenie uśrednione dla roku, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Poz. 1031), oraz zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku, w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, Poz. 87)

Opłaty za  udostępnienie informacji:

Udzielenie informacji na temat tła zanieczyszczeń powietrza podlega opłacie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.).

Opłata jest uzależniona od wybranej formy udostępnienia:

a) forma papierowa - 5,15 zł, opłata za wyszukanie informacji (5 zł) oraz za stronę kopii czarno-białej (0,15 zł), za przesłanie danych drogą pocztową, należy doliczyć dodatkowa opłatę w wysokości podanej w aktualnym cenniku usług „Poczty Polskiej”

b) forma elektroniczna (skan pisma) - 5,10 zł, opłata za wyszukanie informacji (5 zł) oraz za zeskanowaną stronę (0,10 zł).

Dane do opłaty: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13 10-011 Olsztyn, nr konta 89 1010 1397 0054 7022 3100 0000.

Opłatę za udostępnienie informacji wnioskujący wnosi, po zawiadomieniu o wysokości kwoty, w terminie do 14 dni.

Miejsce składania wniosku:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13 10-011 Olsztyn

Forma składania wniosku:

- wniosek droga  pocztowa na adres WIOŚ w Olsztynie,

- e-mail- [email protected] ,

- fax: 89 612 34 50

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWZÓR WNIOSKU