Przejdź do menu głównego Przejdź do treści

Podstawy prawne i programy systemu państwowego monitoringu środowiska

Podstawy prawne

Państwowy monitoring środowiska (PMŚ) został wprowadzony ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 686).

Państwowy monitoring środowiska, wg art. 25 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232), jest systemem:

  • pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska,
  • gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

Celem PMŚ wg art. 25 ust. 3 wymienionej ustawy jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:

  1. jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach przekroczeń tych standardów,
  2. występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych.

Państwowy monitoring środowiska, z mocy art. 23 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, obejmuje zadania wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych potrzeb wynikających z polityki ekologicznej państwa.

Działalność PMŚ koordynują organa Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 24 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska).

Programy monitoringu środowiska

„Państwowy monitoring środowiska jest realizowany na podstawie:

  1. wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska, opracowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska,
  2. wojewódzkich programów monitoringu opracowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska”.

(art. 23 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska)

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAneks nr 6 Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAneks nr 5 Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałączniki tabelaryczne do Aneksu nr 5 Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAneks nr 4 Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałączniki tabelaryczne do Aneksu nr 4 Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAneks nr 3 Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałączniki tabelaryczne do Aneksu nr 2 Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAneks nr 2 Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAneks nr 1 Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuProgram Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2016-2020

Zapoczątkowuje pobieranie plikuProgram Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2006

Zapoczątkowuje pobieranie plikuProgram Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim dla roku 2007-2009

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAneks do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim dla roku 2007-2009

Zapoczątkowuje pobieranie plikuProgram Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim dla roku 2010-2012

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAneks do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim dla roku 2010-2012

Zapoczątkowuje pobieranie plikuProgram Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim dla roku 2013-2015

Zapoczątkowuje pobieranie plikuAneks nr 1 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2013-2015